Posie

An Ellington-style ballad with gorgeous harmonies.